Haber

Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde yeni kriterler

Hekim veya diş hekimlerinin kurallara aykırı tanıtım ve bilgilendirme yaptıklarının tespiti halinde idari para cezası uygulanacak ve sağlık meslek mensupları radyo ve televizyon kanallarındaki programlara katılmadan önce “taahhüt” imzalayacaklardır.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve kriterler belirlenmiş, bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir.

Yönetmeliğe göre sağlık hizmetlerinin sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yapılması yasaklanacak.

Tanıtım ve bilgilendirmelerde genel ahlaka, tıbbi deontolojiye ve meslek etiğine uyulması zorunlu olacaktır. Sağlık hizmeti sunumuna ilişkin bilgilendirmeler, sadece alanında yasal olarak yetkilendirilmiş sağlık meslek mensupları tarafından yapılacaktır.

Kişilerin bilgisi ve isteği dışında tanıtım amaçlı arama yapılamaz.

Sağlık tesislerinin hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından, diğer hastaları kabul edip tedavi ediyormuş izlenimi yaratacak, kamuoyunu yanıltacak, birey ve toplum sağlığını tehlikeye atacak, talep oluşturacak ve haksız yere tanıtım ve bilgilendirme yapılmayacaktır. yarışma.

Bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış, yerleşik bir tıbbi yöntem haline gelmemiş, sağlık meslek mensubu tarafından yapılmış olsa bile Bakanlıkça tıbbi bir süreç olarak tanımlanıp düzenlenmeyen tıbbi ve tedavi tekniklerine ilişkin açıklamalara yer verilemez. bu yöntemlerle hastalıkları tedavi eden veya tedaviye yardımcı olan tanıtım ve bilgiler ile ifadeler kullanılamaz. .

Hastayı doğrudan veya dolaylı olarak bir sağlık meslek mensubuna veya sağlık kuruluşuna yönlendirecek içeriklerde tanıtım ve bilgilendirme yapılmayacaktır. Bilimsel terimler, araştırma sonuçları veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntılar ve istatistiksel veriler olduğundan farklı sonuçlara yol açacak şekilde sunulamaz.

İnsanların güvenini suiistimal eden, bilgi eksikliğini istismar eden, sağlık üzerine bahis konusu olan mal veya hizmetlerin diğerlerinden farklı veya üstün olduğu algısını oluşturacak şekilde tanıtım ve bilgilendirme yapılması mümkün olmayacaktır.

Kişilerin bilgisi ve talebi olmadan bireysel telefonlar aranamayacak, mektup, kısa mesaj, e-posta ve sosyal paylaşım araçları ile mesaj gönderilerek reklam ve tanıtım yapılmayacaktır.

Teşvik, çekiliş, hediye gibi pazarlama amaçlı sağlık hizmetleri sunulmayacak ve bu amaçla reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sosyal ağlar ve internet sitelerinde yapılacak tanıtım ve bilgilendirmelerde yönetmelikte belirtilen esaslara uyulması zorunlu olacaktır. Bu unsurlar için olağandışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunanlar ve bunları paylaşanlar eşit derecede sorumlu olacaktır.

Ameliyathanede hasta görüntüleri paylaşılmayacaktır.

Organ ve doku toplama ve bağışına ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetler bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgilerin dağıtımı dışında yasaklanacaktır.

Sağlık meslek mensuplarının ve sağlık kuruluşlarının verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin tanıtım ve bilgilendirmelerinde, tedavinin etkilerini karşılaştıran ve talep yaratan öncesi ve/veya sonrası görsellerine yer verilmesi yasaklanacaktır.

Paylaşılacak görsel içerikte, genel ahlak kurallarına aykırı, genel sağlık ve esenliği tehdit edici, bireyin hak ve özgürlüklerini zedeleyici, hastanın özel veya sosyal hayatını istismar edici görüntü ve ifadeler, toplumu endişelendiren veya yanıltıcı nitelikte olanlara yer verilmez.

Hastanın paylaşılacak görsel içeriği önceden görme hakkı olacaktır. Görsel paylaşım izni, hiçbir şekilde ve kurala bağlı kalmaksızın, hastanın kendisinin veya küçük veya kısıtlı olması halinde ebeveyni veya vasisinin talebi üzerine her zaman geri alınacaktır. Sağlık kuruluşu veya ilgili sağlık meslek mensubu, hastanın cayma talebini derhal işleme koymak ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.

Teşhis ve tedavi uygulamalarında rastgele bir değişiklik olmayacağı ve görüntü paylaşımına izin vermeyen hastalardan ücretlendirileceği konusunda bilgi ve garanti verilmesi zorunlu olacaktır.

Hastaya herhangi bir ödeme veya indirim yapılmayacak, görsel içeriğin kullanılmasına izin verilmesi karşılığında hastaya hediye verilmeyecektir.

Tanıtım ve bilgilendirmede kullanılacak görsel ve fotoğraflarla ilgili ortamların, kullanılan tekniklerin gerçeklerine aykırı olmaması ve aldatıcı makyaj yapılmadan sergilenmesi zorunlu olacaktır. Görsel içerikte sonradan teknolojik değişiklik veya düzeltme yapılamaz. Görsel içerikte işlem tarihi ve görselin görüntülendiği tarihin belirtilmesi zorunlu olacaktır.

Başka mecralarda yapılsa bile görsel içerikle ilgili hasta yorumları veya teşekkür duyurusu anlamına gelen ifadeler paylaşılmayacaktır. Görsel içeriklere yapılan yorumları tamamen kapatmak zorunlu olacak.

Hastanın ameliyat veya medikal girişim sırasında ve ameliyathanedeki görüntüsünün paylaşılması mümkün olmayacaktır.

Paylaşılan görsel içerik; Yazılı, görsel medya, sosyal medya platformları, sponsorlu veya bedelli web siteleri gibi mecralarda yayınlanmayacaktır.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri sistematik olarak taranacak

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından basın ve yayın organları ve internet siteleri aracılığıyla düzenli olarak taranacaktır.

Kablo, uydu, karasal ve benzeri yayın yapan radyo ve televizyon kanallarında yer alan tanıtım ve bilgilendirme programlarına katılan, konuşma ve açıklama yapan sağlık meslek mensupları, “Sağlık sınırları içinde kalacağım” ibaresini içeren taahhütname imzalamak zorundadır. bilgim dahilinde uzmanlık/mesleki alanımın sınırları” programdan önce. olacak. Taahhüdün bir nüshası ilgili yayın kuruluşunda muhafaza edilir ve bir nüshası Bakanlığa gönderilir.

Her seferinde Bakanlık tarafından ilgili sağlık alanında münhasıran oluşturulan, ilgili uzmanlık alanında akademisyen olan en az 3 kişiden oluşan Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerinin, radyo ve televizyonlarda yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin televizyon kanalları ile bu kapsamda yapılan açıklama ve konuşmaların, Yönetmelikte belirlenen esas ve esaslara uygun olup olmadığı Değerleme Kurulu tarafından incelenir ve gerekçesi ile birlikte raporlanır. Gerekçeli raporda kamu ve kişi sağlığı aleyhine aleyhte bilgi, söz veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna da sevk edilecek. Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ile Yayın Hizmetlerinin Kuruluşu Hakkında Kanun kapsamındaki soruşturma ve işlem için.

Hekim veya diş hekiminin yönetmelik kararlarına aykırı tanıtım ve bilgilendirme yaptığının tespiti halinde idari para cezası uygulanacaktır. İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Mevzuat kapsamında değerlendirilmek ve işleme konulmak üzere bağlı bulundukları meslek kuruluşuna gerekli bildirimler yapılır.

Yönetmelik kararlarına aykırı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunduğu tespit edilen sağlık kuruluşuna iki kez uyarı cezası verilecek. Bir yıl içinde üçüncü kez mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulduğunun tespiti halinde ilgili ilaç veya uzmanlık dalındaki birimin faaliyeti 3 gün süreyle durdurulur.

Mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yaptığı tespit edilen uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi veya uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu uyarılır. Bir yıl içinde ikinci kez tespiti halinde 3 ay içinde üçüncü kez tespiti halinde kurum ve tesisin sağlık turizmi faaliyetleri bir ay süreyle durdurulur.

Organ alımı için duyuru yapılmayacaktır.

Organ nakli yapılan tıbbi tedavi merkezlerinde mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığının tespiti halinde, organ nakli uygulanan tıbbi tedavi merkezlerinde kadavra organlarının dağıtımı 3 ay süreyle durdurulur. İkinci tespitte ise nakil tipine göre 3 ay süreyle işletme izni iptal edilecek.

Organ veya doku temini için ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişiler hakkında kabahatler açılır.

İlgili mevzuata ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı olarak izinsiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulduğunun tespiti halinde, izinsiz sağlık hizmeti verilen yerlerin faaliyetleri halinde durdurulacak ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında, doktor ve diş hekimi dışındaki serbest meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları, sağlık belgesi içermemek kaydıyla mesleki yetki alanlarında tanıtım ve bilgilendirme yapabileceklerdir. beyan ve teşhis ve tedavi amaçlı değildir. Ancak bu kişiler tarafından mesleki yetki ihlalleri, sağlık beyanları dahil tıbbi tedavi amaçlı faaliyetler, bu Yönetmelik kararlarına aykırı olarak yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yetkisiz sağlık hizmeti sunumu olarak değerlendirilecek ve Kamuoyuna suç duyurusunda bulunulacaktır. Savcılık.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Yapılan Hataların Önlenmesine Dair Kanun, tanıtım ve bilgilendirmelerde insan sağlığını tehlikeye attığı veya teşhis ve tedavi sürecini olumsuz etkilediği veya bu süreci engelleyici bir hata unsuru taşıdığı tespit edilenler hakkında. sosyal paylaşım ve internet siteleri aracılığıyla sağlık. Sağlık Bakanlığı kararları doğrultusunda ilgili içeriğe erişimin engellenmesi için suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yönetmelik kararlarına aykırı tanıtım ve bilgilendirme yaptığı tespit edilen sağlık meslek mensubu ve diğer gerçek kişilerin kamu görevlisi olmaları halinde tabi oldukları ilgili mevzuat kararlarına göre işlem yapılır. .

erbaa-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort